• Cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng Bất động sản

    Cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng Bất động sản

    Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất, cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay chưa có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất.